Freinet-technieken

In de freinetklas wordt gestreefd naar een sterke band tussen de leerstof en de realiteitsbeleving van de kinderen. Zo veel mogelijk leerinhouden worden binnen het projectmatig werken geplaatst en instructies en inoefenmomenten worden daaraan gerelateerd. De leraar vervult een complementaire rol in de verwerking van leerinhouden en het realiseren van differentiatie. Veel aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Onderwijs dat vertrekt vanuit de leerlingen

De werkvormen worden zodanig georganiseerd dat er maximale inbreng is vanuit de leefwereld en interesses van de leerlingen. Dit bevordert de mondigheid, de zelfwaardering en de motivatie.

Omgaan met verschillen

De verschillende leerinhouden en werkvormen worden afgestemd op de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Ook met de verschillen in leerstijlen wordt rekening gehouden. Op die manier kan elke leerling zich zo veel mogelijk ontwikkelen op eigen tempo en eigen niveau. Daarnaast hebben de leerlingen een open geest en tonen ze respect voor andersdenkenden.

Zelfbeeld en persoonlijkheidsvorming

Een positief zelfbeeld ontwikkelen en zelfmotivatie bevorderen is belangrijk in onze freinetklas. Dat gebeurt via leren door ervaren, door ontdekken en experimenteren, door zelf beleven en zelf sturen.

Grote sociale gerichtheid

Heterogeniteit is een meerwaarde. We zorgen voor een coÜperatief leerklimaat waarin waardeontwikkeling centraal staat. De waarden van het pedagogisch project van het GO! worden sterk benadrukt: creativiteit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, respect.

Groepsdynamiek

Leerkracht en leerlingen zijn één groep.

Leerkrachten werken onderling samen. Hun coÜperatieve samenwerking komt tot uiting in de wekelijkse teamvergaderingen voor pedagogische en praktische zaken. Op die manier toont de leerkracht, vertrekkend van zijn handelen, de voordelen van het coöperatief leren aan.

Leerlingen leren van elkaar

en besteden aandacht zowel aan de groep als aan het individu door:

• inrichting van de klas

• werken aan gemeenschappelijke interesses en problemen

• vrije expressie in een communicatief kader: kringen, vrije teksten, toonmomenten …

• zelfstandig werken en leren: werkstukken, vrije werktijd

• samen afspraken maken in de klasraad

Participatie

Naast de verplichte 32 lesuren wordt 1 lesuur extra ingericht: de klasraad. Daarin overleggen de leerlingen, kunnen ze voorstellen naar de klastitularis of naar de directie formuleren of kunnen ze meningsverschillen uitpraten. Via een beurtrol krijgen de leerlingen ook taken toegewezen; zo leren ze verantwoordelijkheid te nemen. Uiteraard zijn er vaste afspraken (zie schoolreglement), maar de leerlingen krijgen ook de gelegenheid om te zoeken naar haalbare oplossingen bij probleemsituaties.

Reflectie en zelfevaluatie

Een sterk uitgewerkt evaluatie- en zelfevaluatiesysteem is onontbeerlijk en geeft aanleiding tot overleg met alle betrokkenen.

De school als leefplek

Tijdens de maand september gaan we met de eerste graad op driedaagse: een uitgelezen moment voor nieuwe leerlingen (en ouders ’s avonds) om elkaar door en door te leren kennen.

De relatie met de leerlingen is gelijkwaardig: er worden gemoedelijke aanspreekvormen gehanteerd.

Aandacht voor gezelligheid en huiselijke warmte op school is belangrijk, maar ook de moderne technologie is aanwezig.